Το Εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο θα κατασκευαστεί στην κορυφή του όρους Ορλιακας των Γρεβενών, σε υψόμετρο  1440 μέτρα.
Από στατικής άποψης διακρίνονται επτά ανεξάρτητοι φορείς.  Ολες οι κατασκευές διαμορφώνονται από οπλισμένο σκυρόδεμα, με μόνη μεταλλική την ανωδομή του Κτιρίου του Ερευνητικού Τηλεσκοπίου.

   1 -  Κτίριο Εκπαιδευτικού Τηλεσκοπίου
   2 -  Κτίριο Ερευνητικού Τηλεσκοπίου
   3  - Κτίριο Αναψυκτηρίου
   4  - Κτίριο Ενδιαιτημάτων
   5  - Κτίριο Η/Μ Εγκαταστάσεων
   6  - Φορέας Ερευνητικού Τηλεσκοπίου
   7  - Φορέας Εκπαιδευτικού Τηλεσκοπίου

Αναλυτικότερα:

1 Κτίριο Εκπαιδευτικού Τηλεσκοπίου
Ισόγεια κατασκευή, επιφάνειας 289 m2, χωρίς υπόγειο και με κύριο χαρακτηριστικό την ύπαρξη σε όλη της την περίμετρο πλήρων τοιχωμάτων, λόγω μορφολογικών και λειτουργικών  δεσμεύσεων. Τοιχώματα διατάσσονται επίσης, σε τραπεζοειδή κάτοψη και εσωτερικά του κτιρίου, γύρω από το χώρο του αμφιθεάτρου. Η πλάκα επικάλυψής του κτιρίου είναι μονόριχτη, εκτός από ένα μικρό τμήμα γύρω από την οπή του θόλου του τηλεσκοπίου, όπου προβλέπεται επίπεδη.

2 Κτίριο Ερευνητικού Τηλεσκοπίου
Η μεταλλική ανωδομή του κτιρίου έχει κυκλική κάτοψη, αξονικής διαμέτρου 8,65m και το ύψος του κυλινδρικού εξωτερικού κελύφους της ανέρχεται σε 8,25m. Ο κύριος φορέας συνίσταται σε δώδεκα υποστυλώματα από τυποποιημένα profiles, διατασσόμενα  περιφερειακά και συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω των δοκών της στέψης, επί των οποίων θα κοχλιωθεί ο προκατασκευασμένος θόλος και σε δύο ενδιάμεσες στάθμες, από όπου προβάλλονται ισάριθμα πατάρια επίσκεψης. Τα τελευταία διαθέτουν οπές διαμέτρου 3,30m, για τη διέλευση του φορέα του τηλεσκοπίου, καθώς και ένα εξωτερικό δακτύλιο, ως διάδρομο συντήρησης. Τα υποστυλώματα αγκυρώνονται στη βάση οπλισμένου σκυροδέματος η οποία αποτελείται από το κυκλικής κάτοψης τοιχείο, με προβλεπόμενο ύψος 5,25m, ώστε να φθάνει μέχρι το βραχώδες υπόστρωμα, το δακτυλιοειδές πέδιλο πλάτους 1,50m, καθώς και την κυκλική πλάκα με κεντρική οπή της στέψης, η οποία εξυπηρετεί και ως δάπεδο του ισογείου.

3 Κτίριο Αναψυκτηρίου
Ισόγεια κατασκευή, επιφάνειας 346 m2, με ένα υπόγειο που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του και ένα μικρό σχετικά ενδιάμεσο πατάρι, γύρω από το κλιμακοστάσιο.Η πλάκα επικάλυψής του κτιρίου είναι δικλινής, με τα δύο επίπεδα να διαχωρίζονται μέσω αναβαθμού.

4 Κτίριο Ενδιαιτημάτων
Ισόγεια κατασκευή, επιφάνειας 332 m2, με ένα υπόγειο που καλύπτει ένα μικρό σχετικά τμήμα του. Η πλάκα επικάλυψης είναι δικλινής, με αναβαθμό μεταξύ των δύο επιπέδων.

5 Κτίριο Η/Μ Εγκαταστάσεων
Πρόκειται για μία εξ ολοκλήρου υπόγεια κατασκευή, κύριας κάτοψης 5,75x19,30m. Ο κύριος χώρος, καθαρού πλάτους 5,15m,  χωρίζεται με εσωτερικά τοιχεία σε τρία διαμερίσματα, καθαρού μήκους 6,00m, 8,10 και 4,00m, εκ των οποίων τα δύο ακραία αποτελούν τις δεξαμενές του συγκροτήματος, ενώ το κεντρικό τον χώρο του Η/Μ εξοπλισμού.

6 Φορέας Ερευνητικού Τηλεσκοπίου
Χωροθετείται κεντρικά του ομώνυμου κτιρίου, διαθέτοντας όμως επαρκούς πλάτους αρμούς διαχωρισμού, τόσο στη θεμελίωση, όσο και στην ανωδομή, ώστε η να εξασφαλίζεται η στατική του αυτονομία. Αποτελείται από το κυκλικής κάτοψης πέδιλο, διαμέτρου 6,50m και ύψους 1,50m, εδραζόμενο άμεσα στον υγιή βράχο και τον κυλινδρικό κορμό ύψους 10,40m με διαμέτρους 3,00m και 1,20m, εξωτερικά και εσωτερικά αντίστοιχα.

7 Φορέας Εκπαιδευτικού Τηλεσκοπίου
Είναι ανάλογος του φορέα του Ερευνητικού Τηλεσκοπίου, αλλά μικρότερης κλίμακας. Κατασκευάζεται στην περίμετρο του ομώνυμου κτιρίου, διαχωριζόμενο μέσω αρμών από τα δομικά του στοιχεία και περιβαλλόμενο εξωτερικά από ένα ημικυκλικής κάτοψης τοίχωμα, ενώ η εσωτερικά υπάρχει άμεση επικοινωνία. Το πέδιλό του έχει διάμετρο 4,40m και ύψος 1,00m, ο δε κορμός του διάμετρο  0,80m και ύψος 5,60m.


Αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα Γρεβενών                                     Αρχιτέκτονες:  TETRAGON  Γιώτης Ιωαννίδης, Ελένη Βρεντζάκη
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα