Νέα μονάδα Πετροβάμβακα της βιομηχανίας Fibran
Το κτίριο της 2ης γραμμής παραγωγής πετροβάμβακα του εργοστασίου της Fibran, κατασκευάσθηκε στην Τερπνή Σερρών όπου βρίσκεται η βιομηχανία. Η κατασκευή διαθέτει υπόγειο οπλισμένου σκυροδέματος και επτά μεταλλικούς ορόφους συνολικού ύψους 33,3 μέτρων. Στην στάθμη του 1ου ορόφου είναι τοποθετημένος κλίβανος για την μετατροπή του πετρώματος σε λάβα, ενώ στη στάθμη του 5ου ορόφου είναι τοποθετημένος ρότορας βάρους 300 τόνων για τον θρυμματισμό του πετρώματος.

Το υπόγειο περιβάλλεται από πλήρη τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, διαμορφώνονται ορισμένες τοπικές βυθίσεις ως λεκάνες, για λειτουργικούς λόγους. Οι δοκοί της οροφής είναι παντού δίδυμες, σε αξονική μεταξύ τους απόσταση 0,70m, ώστε να μην παρεμποδίζεται η αγκύρωση των οπλισμών τους από την διάταξη πάκτωσης των μεταλλικών υποστυλωμάτων της ανωδομής.  Η θεμελίωση του κτιρίου είναι γενική κοιτόστρωση
Η ανωδομή συντίθεται από μεταλλικές διατομές, τυποποιημένες και σύνθετες. Οι πλάκες της είναι κατά κανόνα σύμμικτες, πλην της στάθμης έδρασης του συγκροτήματος του κλιβάνου, όπου προβλέπονται ολόσωμες, μέσου πάχους 0,30m.
Η πάκτωση των μεταλλικών υποστυλωμάτων της ανωδομής υλοποιείται με τη βύθισή τους εντός των υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος του υπογείου. Στο μήκος της βύθισης συγκολλώνται στα πέλματα των διατομών [HEB 500] διατμητικοί σύνδεσμοι, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη σύμμικτη λειτουργία της διάταξης.

Το κτίριο εξυπηρετείται από δύο βιομηχανοποιημένες γερανογέφυρες, ανυψωτικής ικανότητας 160 kN, που διατρέχουν κατά τη διαμήκη διεύθυνση τους ανώτατους ορόφους, δηλαδή τον έβδομο η πρώτη και τον έκτο η δεύτερη.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα