Μελέτη τριών πανομοιότυπων ρυμουλκούμενων υπερυψωμένων silo - χοανών του Ο.Λ.Θ., οι οποίες προβλέπονται για τη μεταφόρτωση δημητριακών. Οι κατασκευές είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικές και συντίθενται από το silo χωρητικότητας 94m3 και τον φορέα έδρασής του. Ο τελευταίος διαθέτει τέσσερα υποστυλώματα σε τετραγωνική διάταξη μήκους 6,50m, τα οποία συνδέονται ολόσωμα στη στέψη τους σε ύψος 8,10m, μέσω ισχυρών δοκών, όπου κοχλιώνεται η ποδιά του silo. Πλήρη δικτυώματα διατάσσονται στις παράλληλες προς την κίνηση των φορτηγών επιφάνειες, ενώ στις εγκάρσιες υπάρχει μόνο το ανώτατο φάτνωμα. Στον πόδα τους οι στύλοι φέρουν από δύο πέλματα ατερμόνων κοχλιών, τα οποία απενεργοποιούνται κατά τη μεταφορά της κατασκευής.
Χοάνες φορτοεκφόρτωσης δημητριακών στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα